Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Edunvalvonnan saavutukset

Pientaloasumisen edunvalvonnassa Suomen Omakotiliitto on vaikuttanut seuraaviin asioihin:

Asumismenot, edunvalvonnan pääkohteet ja vaikuttamistyö

Omakotiliiton edunvalvonnan pääkohteita ovat vaikuttaminen asumismenoihin, kiinteistöverotukseen, energia- ja ilmastopolitiikan vaikutuksiin asumiseen sekä erityistä tukea tarvitsevien asuinolojen parantaminen.

Näihin asioihin on haettu perusteita erityisesti tutkimustiedosta. Omakotiliitto on linjannut edunvalvontatavoitteensa liiton asumispoliittisissa tavoitteissa (www.omakotiliitto.fi/asumistavoitteet).

Tekemällä esityksiä, verkostoitumalla, vaikuttamalla päätöksentekijöihin ja vaikuttamalla julkisuudessa Omakotiliitto on edistänyt keskeisiä edunvalvonnan tavoitteitaan. Osa tavoitteista on saatu onnistuneesti hyvään lopputulokseen, osa tavoitteista vaatii jatkuvaa vaikuttamista. Lisäksi edunvalvontatyössä tulee vaikutettaviksi myös uusia tavoitteita.

v. 2015

 

Jätevesiasetuksen kohtuullistaminen

Suomen Omakotiliitto on vaatinut haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen kohtuullistamista sekä jätevesijärjestelmien uusimiselle annetulle siirtymäajalle lisäaikaa.

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti helmikuussa 2015 työryhmän, jonka tehtävänä on kohtuullistaa haja-asutusalueiden jätevesilainsäädäntöä. Omakotiliitolla on edustus työryhmässä. Työryhmän toimikausi päättyy 31.10.2015.

Valtioneuvosto antoi maaliskuussa 2015 antamassaan päätöksessä kaksi vuotta lisäaikaa jätevesijärjestelmien uusimiseen, 15.3.2018 saakka.

Tavoitteet jätevesiasetuksen kohtuullistamiseksi on kirjattu toukokuussa 2015 nimitetyn Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan. Työ jätevesiasetuksen kohtuullistamiseksi jatkuu.

 

Kotitalousvähennyksen kehittäminen

Omakotiliitto on vaatinut kotitalousvähennyksen kehittämistä, erityisesti kotitalousvähennyksen korvausprosentin korottamista. Omakotiliitto on vaatinut kotitalousvähennyksen määrän korottamista yksinasuvien osalta saman suuruiseksi kuin kahden vähennystä saavien osalta.

Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite kotitalousvähennyksen korvausprosentin korottamisesta ja vanhusten hoitopalvelujen ottamisesta soveltuvin osin kotitalousvähennyksen piiriin.

 

Energiatodistuksen kehittäminen

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitasen asettaman energiatodistuksen kehittämistyöryhmän määräaikaa jatkettiin maaliskuun 2015 alkuun. Työryhmän tehtävä oli kartoittaa erilaiset vaihtoehtoiset tavat Eduskunnan lausuman toteuttamiseksi, arvioida vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus ja ehdottaa toteutettavaa vaihtoehtoa. Työryhmä jätti raporttinsa maaliskuussa 2015. Ministeri Pia Viitanen esitti raportin pohjalta, että energiatodistuksen kehittämisen pohjaksi otetaan kaksi työryhmässä esillä ollutta mallia, joiden pohjalta asiaa viedään eteenpäin. Mallit pohjautuivat Eduskunnan lausumien huomioonottamiseen energiatodistuksen kehittämisessä. Omakotiliitto antoi tukensa ministerin esitykselle. Omakotiliitto on viestittänyt Juha Sipilän hallituksen hallitusneuvottelijoille em. mallien mukaisen esityksen energiatodistuksen kehittämiseksi.

 

Normien purku ja huojennukset

Omakotiliitto on yhdessä Vapaa-ajan asukkaiden liiton kanssa esittänyt vapaa-ajan asuntojen muuttamisen pysyvään asuinkäyttöön joustavoittamista. Vapaa-ajan asuntojen muuttamisen pysyvään asuinkäyttöön joustavoittaminen on kirjattu tavoitteeksi Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan.

Omakotiliitto on esittänyt turhien normien purkua ja rakentamisen sekä korjaamisen sääntelyn ja rajoitusten keventämistä. Turhien normien purkaminen ja rakentamisen ja korjaamisen rajoitusten keventäminen sisältyvät myös Sipilän hallituksen hallitusohjelman tavoitteisiin.

 

v. 2014

 

Energiatodistuslain muuttaminen – kansalaisaloite ja Eduskunnan lausumat

Omakotiliitto luovutti Eduskunnan puhemiehelle 25.3.2014 kansalaisaloitteen rakennuksen energiatodistuslain muuttamisesta (62.211 allekirjoitusta). Eduskunta kirjasi kansalaisaloitteen vastaanotetuksi ja lähetti sen ympäristövaliokunnan käsiteltäväksi. Ympäristövaliokunta järjesti kansalaisaloitteesta julkisen kuulemisen, jossa Omakotiliitto toi vahvasti esille rakennuksen energiatodistuksen ongelmat kuluttajille ja kunnille sekä energiatodistuksesta saadun palautteen (Taloustutkimus, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto, isännöitsijät ja energiatodistusten laatijat).

Lisäksi Omakotiliitto täydensi kansalaisaloitteensa sisältöä ja esitti mallia, kuinka energiatodistuksesta voidaan tehdä tasavertainen ja oikeudenmukainen, selkeä ja ymmärrettävä, läpinäkyvä ja luotettava sekä kohtuuhintainen ja hyödyllinen. Muun muassa Ranskassa ja Irlannissa todistuksessa on kaksi eri kuvaajaa: energiatehokkuudelle ja päästöille.

Eduskunnan ympäristövaliokunta ehdotti mietinnössään kansalaisaloitteesta, että kansalaisaloite ja siihen sisältyvä lakiehdotus hylätään ja että hyväksytään 2 lausumaa. Eduskunta käsitteli asiaa 17.6.2014 ja 18.6.2014.

Eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteen ja siihen sisältyvän lakiehdotuksen sekä hyväksyi seuraavat lausumat:

1. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy kiireellisesti toimenpiteisiin pientalojen energiatodistuksen sisällölliseksi muuttamiseksi helpommin ymmärrettäväksi poistaen energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat.

2. Eduskunta edellyttää, että hallitus aloitteellisesti pyrkii rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tarkistamiseen energiatodistuksen muuttamiseksi vapaaehtoiseksi vanhojen omakotitalojen osalta.

 

Valtioneuvosto teki 7.8.2014 päätöksen merkitä pöytäkirjaan Eduskunnan kirjelmän Eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin.

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen kutsui syyskuussa Omakotiliiton kuultavaksi Ympäristöministeriöön, jossa esiteltiin vaihtoehtoisia malleja kuinka Eduskunnan hyväksymä lausuma voidaan toteuttaa. Omakotiliitto oli syksyn aikana aktiivisesti yhteydessä niin kulttuuri- ja asuntoministeriin kuin Ympäristöministeriöönkin.

Ministeri asetti 2.12.2014 työryhmän selvittämään pientalojen energiatodistuksen sisällöllistä muuttamista helpommin ymmärrettäväksi poistaen samalla energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat. Työryhmän tehtävä on kartoittaa erilaiset vaihtoehtoiset tavat eduskunnan lausuman toteuttamiseksi, arvioida vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus ja ehdottaa toteutettavaa vaihtoehtoa. Työryhmän alkuperäisen toimikauden piti kestää 30.1.2015 saakka.

 

Haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen muuttaminen

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen käynnisti joulukuussa uudistustyön haja-asutusalueiden jätevesilainsäädännön kohtuullistamiseksi ja asetuksen voimaantulon siirtymäajan pidentämiseksi.

Omakotiliitto otti kantaa liittovaltuuston kokouksessa lokakuussa sen puolesta, että haja-asutusalueiden jätevesilainsäädäntöä kohtuullistetaan ja asetuksen voimaantulon siirtymäaikaa pidennetään.

 

v. 2013

 

Kansalaisaloite energiatodistuslain muuttamiseksi

Omakotiliitto käynnisti kannatusilmoitusten keräyksen kansalaisaloitteeseen energiatodistuslain muuttamiseksi. Aloite sai kuuden kuukauden vireilläoloaikanaan loppujen lopuksi 62.821 kannatusilmoitusta, jotka luovutettiin tarkistettavaksi Väestörekisterikeskukselle.

 

 

 

Energia- ja korjausavustukset valtion budjettiin 2011 ja 2006

Hajajätevesiasetukseen lievennyksiä

Omakotiliitto oli näkyvimpiä vaikuttajia haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen päästövaatimusten tarkastamisessa. Liitto vetosi lausunnossaan muun muassa siihen, että kansalaisten oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista tulee säätää lailla. Omakotiliitto oli vahvasti mukana siinä, että hajajätevesiasetuksen päästövaatimukset lievenivät ja muiltakin osin kevenivät. Liitto vaikutti jätevesiasetukseen antamalla lausuntoja, tiedottamalla ja sen asiantuntijoita kuultiin eduskunnassa.

 

Suomen Asuntomessujen myöntämä Casa Humana -palkinto omakotitalkkaritoiminnasta

 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) kirjattiin, että omakotiyhdistyksiä on kuultava asianomaisina. Myös asukkaita tulee kuunnella.

  • Omakotiyhdistyksille valitusoikeus kaavapäätöksistä
  • Kaavoituskatsaus Omakotiliiton esityksestä
  • Vuonna 2000 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki uudisti maankäytön suunnittelua korostamalla vuorovaikutteista kaavoitusmenettelyä. Omakotiliitto korosti lain valmisteluvaiheessa, kuinka tärkeää on kansalaisten ja yhdistysten vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen kaavoituksessa. Liitto toteutti jo vuonna 2001 oman maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuskyselyn. Lähes 100 liiton jäsenyhdistystä vastasi kyselyyn. Liitto osallistui myöhemmin vuonna 2005 ympäristöministeriön toteuttamaan kansalaisjärjestökyselyyn, jolla selvitettiin kansalaisjärjestöjen kokemuksia kaavoitukseen osallistumisesta. Omakotiliiton jäsenjärjestöt antoivat palautteita kyselyyn erittäin aktiivisesti.

 

Sähkömarkkinoiden avautuminen kotitalouksille ja sähköyhtiöiden aktiivinen kilpailuttaminen

  • Sähkömarkkinat avautuivat kuluttajien kilpailutettavaksi vuonna 1998. Suomen Omakotiliitto kilpailutti sähköyhtiöt ensimmäisenä Suomessa. Liiton jäsenmäärä lähti kilpailutuksen myötä voimakkaaseen kasvuun. Vuonna 1998 toteutetun kilpailutuksen voitti silloinen Länsivoima, nykyinen Fortum.
  • Esteiden poistaminen sähkömarkkinoilta, kuten ylimääräinen mittarimaksu

 

Kadunpitolain uudistaminen

  • Jalkakäytävien kunnossapito talvella

 

Uusimmat lausunnot löytyvät liiton nettisivuilta.